reklama
reklama
14. 2. 2017 | poslední aktualizace: 14. 2. 2017  14:10
Právní poradna: Zkušební doba v pracovní smlouvě

Dle zákoníku práce je možné sjednat zkušební dobu nejdéle na dobu 3 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru, u vedoucích zaměstnanců nejdéle na dobu 6 měsíců

Dobrý den, může být pracovní smlouva neplatná, jestliže v ní mám uvedenou zkušební dobu 6 měsíců, což odporuje zákoníku práce, kde jsou uvedeny max. 3 měsíce. Nejsem vedoucí zaměstnanec a nemám podřízené? Děkuji za odpověď.
Mgr. Lenka Vlnková Advokátní koncipientka
Podpis smlouvy, ilustrace
Podpis smlouvy, ilustrace
autor: archiv

Vážený tazateli,

dle ustanovení § 35 zákoníku práce je možné sjednat zkušební dobu nejdéle na dobu 3 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru (ode dne nástupu do práce) a v případě vedoucích zaměstnanců nejdéle na dobu 6 měsíců.

Je-li v pracovní smlouvě sjednána zkušební doba v rozporu s citovaným ustanovením, je dle mého názoru na místě aplikace § 576 občanského zákoníku, dle kterého týká-li se důvod neplatnosti právního jednání pouze takové části, kterou lze od ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jenom tato část. Laicky řečeno, přesahuje-li sjednaná zkušební doba 3 měsíce, je v části přesahující 3 měsíce neplatná. Zkušební doba sjednána na dobu delší, než je zákonem přípustné, rozhodně nezpůsobuje neplatnost celé pracovní smlouvy.

Zruší-li zaměstnavatel pracovní poměr „ve zkušební době“ po uplynutí 3 měsíců ode dne nástupu do práce, aniž by došlo k prodloužení zkušební doby o dobu celodenních překážek v práci nebo o dobu celodenní dovolené, došlo k neplatnému rozvázání pracovního poměru ve zkušební době. V takovém případě doporučuji bez zbytečného odkladu písemně oznámit zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání a zaměstnavatel je povinen poskytnout Vám náhradu mzdy. Neučiníte-li takové oznámení, platí, že Váš pracovní poměr skončil dohodou, a to dnem, kdy měl pracovní poměr skončit a máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby (nejméně dva měsíce).

Neplatnost rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době lze v souladu s ustanovením § 72 zákoníku práce uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

Pro úplnost dodávám, že není podstatné, jak je pozice vedoucího zaměstnance formálně označena v pracovní smlouvě. Stěžejní je skutečnost, že vedoucí zaměstnanec je oprávněn vydávat alespoň jednomu podřízenému zaměstnanci závazné pokyny, průběžně a soustavně mu ukládat pracovní úkoly, řídit a kontrolovat jeho práci.  Vztah nadřízenosti a podřízenosti je otázkou právní, nikoliv otázkou faktického stavu. Proto musí být tento vztah založen právním předpisem anebo vnitřním organizačním předpisem upravujícím organizační strukturu zaměstnavatele.

 

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama