reklama
reklama
18. 9. 2012 | poslední aktualizace: 18. 9. 2012  08:12
Právní poradna: Pracovní úraz

Zapření pracovního úrazu zaměstnavatelem

Zaměstnavateli jsem nahlásil pracovní úraz. Po skončení pracovní neschopnosti jsme se zaměstnavatelem dohodli na ukončení pracovního poměru. Při vyřizování výstupních formalit jsem se dozvěděl, že zaměstnavatel zapírá a prý jsem žádný pracovní úraz nenahlásil. Je to mé tvrzení proti jeho. Bohužel jsem se nedíval, zda úraz zapsal do knihy úrazů. Jak mám postupovat, když zaměstnavatel odmítá přiznat, že se pracovní úraz stal?
Mgr. Rudolf Pastorák
Mgr. Rudolf Pastorák
advokátní koncipient
Při nehodě cisterny s jedovatou látkou fenol se zranilo zhruba dvacet lidí.
Při nehodě cisterny s jedovatou látkou fenol se zranilo zhruba dvacet lidí.
autor: HN – Jan Šilpoch

Vážená tazatelko,

Dle ustanovení § 105 zákoníku práce, je zaměstnavatel u něhož k pracovnímu úrazu došlo, povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, (pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje), svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.

Dále je zaměstnavatel povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny a vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Zaměstnavatel je také povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím (Inspektorát práce, zdravotní pojišťovna případně Policie ČR – to stanoví nařízení vlády 201/2010 Sb.).

Nepostupoval-li zaměstnavatel ve Vašem případě podle tohoto postupu, nese deliktní odpovědnost (odpovědnost za přestupek nebo správní delikt) vůči dotčeným správním orgánům (hlavně inspektorát práce). Z Vaši strany by tak mělo dojít k ohlášení této situace. Nenesete odpovědnost zato, že zaměstnavatel nepostupoval po ohlášení pracovního úrazu v souladu se zákonem.

Co se týče samotné odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz, tady se uplatní ustanovení § 366 a násl. zákoníku práce, dle kterého zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnavatel je tak povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí (postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody anebo zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.).

Bude-li dovozena odpovědnost zaměstnavatel za škodu, je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, a případnou věcnou škodu.

Poté co budete mít podklady ohledně zdravotního stavu po úrazu (lékařský posudek) je potřeba zaměstnavatele k nahrazení škody vyzvat (výši škody si musíte spočítat sama) a nebude-li chtít škodu dobrovolně nahradit musíte postupovat soudní cestou, tj. uplatnit nárok žalobou u příslušného soudu. Ohledně soudního řízení Vám doporučujeme se nechat zastoupit právním zástupcem.

Co se týče dokazování, že se úraz stal, bude potřeba postupovat standardním postupem, tj. shromáždit veškeré důkazní prostředky (lékařský záznam o ošetření, svědky apod.).

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama