reklama
reklama
27. 1. 2012 | poslední aktualizace: 27. 1. 2012  07:33
Kariéra

Jazykové vzdělávání

S nástupem nového roku si každý dáváme více či méně nová předsevzetí a úkoly. Dlouhodobý průzkum ukazuje, že mezi ty nejvýznamnější a nejfrekventovanější patří zdokonalení se v cizích jazycích. Je to přece jen něco, bez čeho se dobrý manažer či ředitel firmy neobejde.
Adéla Čermáková Vlčková
Čtěte více o: vzdělávání | cizí jazyky | kariéra
Jazykový kurz - ilustrační foto
Jazykový kurz - ilustrační foto
autor: foto: HN - Ivo Goldbach

Pokud si říkáte, že anglicky umíte a domluvíte se s obchodními partnery bez problémů, vězte, že dobrý business (a výsledky) dělá nejenom znalost společného jazyka (tedy angličtiny), ale i znalost rodného jazyka druhé strany. Pokud ovládáte cizí jazyk na perfektní úrovni, je třeba ho i tak pravidelně udržovat, rozvíjet a efektivně do něj investovat.

KVALIFIKOVANÍ LEKTOŘI JSOU ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN

Jednou z možností kontaktu s jazykem a prohlubování znalostí a slovní zásoby, je komunikace s učitelem či rodilým mluvčím. Bez kvalitního učitele nedosáhnete kýžených efektů a už vůbec ne v efektivním čase, takže jen mrháte časem a penězi. Už dávno neplatí, že učit může kdokoliv, komu stačí být rodilým mluvčím. Pokud budete poptávat organizovanou konverzaci, pak si pohlídejte, že vyučující je kvalifikovaný, profesionální a má zkušenosti s výukou, které může podpořit důkazy o výsledcích. Trvejte i na prokázání mezinárodně uznávaného pedagogického vzdělání zaměřeného na vyučování předmětného jazyka jako cizího jazyka (CELTA, DELTA) a ptejte se i po metodě výuky, která tvoří nemalé procento úspěchu.

ZNALOST ANGLIČTINY JE V DNEŠNÍ DOBĚ ZÁKLAD

V poslední době se čeština více než kdy jindy a vyšším tempem globalizuje a je patrný enormní vliv angličtiny, která se stala univerzálním dorozumívacím jazykem ve světě. Mnozí z vás jistě ještě pamatují dobu, kdy konferenčním jazykem (tedy jazykem užívaným na odborných konferencích) byla tolik zvukomalebná francouzština a dorozumívacím jazykem intelektuálů byla vedle francouzštiny latina. Dnes už se bez dokonalé znalosti anglického jazyka na světových odborných seminářích neobejdete (opravdu jen ty nejskalnější organizace zabezpečují simultánní překlad do francouzštiny či jiných jazyků formou sluchátek). Ať už s tím souhlasíme nebo ne, angličtina se vkrádá do češtiny formou nové (ustálené a používané) slovní zásoby. Projevuje se ale i přejímáním slov (nejčastěji v různých oblastech vědy, techniky a umění) či tzv. neosémantizací, což proces posunu významů slov.

GLOBALIZACE V PRAXI

Ať už patříte mezi příznivce či odpůrce globalizace, jistě vnímáte, že "internacionalizovanost" (nejen ve slovní zásobě specialistů) je přirozeným a výhodným jevem. Pokud si děláte pilotní zkoušky či někdy v budoucnu plánujete pořízení pilotního průkaz, vězte, že i když jste patrioti a jste pevně rozhodnuti používat soukromé letadlo pouze k přesunu z místa bydliště na chatu (z jednoho sídla společnosti do druhého, z jedné pobočky do dceřiné společnosti), vězte, že bez znalosti terminologie v angličtině se neobejdete. Paradoxně se vyžaduje nutnost znalosti anglických výrazů bez českých ekvivalentů. Máte být schopni popsat jevy a problémy bez požadavku a existence překladu do rodného jazyka. Horším příkladem vlivu angličtiny je její nadužívání v komunikačních prostředcích (médiích, novinách, reklamě), jehož dlouhodobým následkem je zužování slovní zásoby češtiny (o té spisovné ani nemluvě), ale zřejmě je to prostor pro možný nový podnikatelský záměr a budoucího zavedení kurzů "čeština pro Čechy", ale to už hodně předbíhám.

READING GROUPS

Další z možností, jak na sobě pracovat po jazykové stránce, je číst literaturu či odborný text v originále. Možností je hned několik. Knihy, internet či (pokud potřebujete motivaci) kolektivní čtení. Anglické čtenářské kluby u nás díky aktivitě Britské rady fungují od roku 2004 a spolupracují s knihovnami ve větších městech České republiky (v Liberci, Ostravě, Ústí nad Labem, Olomouci, Pardubicích, Brně a v Praze), takže portfolio je široké a dostupnost knih a materiálů ke studiu vysoká. Počet členů ve skupině je kolem patnácti a sociální zařazení je rozmanité. Pokud se budete věnovat čtení samostatně a nemáte s tím příliš zkušeností, vězte, že i tato vzdělávací metoda má své postupy. Nejzásadnější je vydržet prvních deset stran textu, i když vám bude jazyk připadat úplně nesrozumitelný. Máte velkou šanci do textu postupně proniknout, ovšem za předpokladu, že vás text tematicky zaujme. Nevíte-li ani po třiceti stranách, o čem pojednává, plýtváte časem a zvolte jinou tematiku. Nevypisujte si slovíčka (pokud nejde o opakující se a významná) a netravte čas u překladače, hledejte smysl jednotlivých literárních úseků (vět a odstavců). Slovní zásobu si rozšiřujte až po přečtení celku.

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SLUŽBY NA KLÍČ

Nejpreferovanější a nejvyužívanější formou jazykového vzdělávání jsou jazykové kurzy. Ty lze v zásadě rozdělit na individuální a kolektivní. Individuální jsou vhodné pro ty, kteří jsou v časovém presu a ocení, když za nimi přímo do kanceláře přijde soukromý lektor a věnuje jim intenzivní péči a volí individuální přístup a témata. Pro ty, kteří nejsou schopni setkávat se pravidelně v konkrétním čase. Takové služby je možné rozšířit v rámci celé kanceláře či firmy a pořádat kurzy třeba pro zaměstnance v rámci populárních zaměstnaneckých benefitů. Některé jazykové firmy poskytují kompletní servis v oblasti jazyků, tedy vzdělávání šité na míru, organizace překladů, zabezpečení tlumočníků a zajištění jazykového auditu. V rámci širokého spektra služeb můžete využít překladatele na obchodních jednáních či účastech na konferencích. Pokud denně opravujete své asistentce chyby v cizojazyčné korespondenci, pak je (pokud nezvolíte variantu výměny asistentky) vhodné dopřát jí (a ostatním) jazykový kurz pořádaný přímo na pracovišti, který začíná samozřejmě důkladnou diagnostikou ve vaší firmě a sestavením vzdělávacího plánu a programu dle vašich potřeb a představ. Samozřejmostí je dnes již získávání zpětné vazby a přehledu efektivity vynaložených peněz, které lze uplatnit do nákladů a času. Z jazykových specializací si můžete v rámci firemního vzdělávání vybrat angličtinu, němčinu, španělštinu, francouzštinu, ruštinu, italštinu či japonštinu, výuku skupinovou i individuální formou a vhodné učební materiály a speciální výukové metody. Čeká vás, jak již bylo řečeno, vstupní testování a analýza vzdělávacích potřeb nebo kompletní jazykový audit a závěrečná zpráva (pro potřeby managementu). Zaměřit se můžete na obchodní korespondenci, vedení obchodních telefonických hovorů či jednání, prezentaci firmy budoucím klientům, pracovní cesty, veletrhy či konference.

VIDITELNÉ VÝSLEDKY - AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ PLÁN

Pokud patříte mezi ty, kteří uvítají kolektiv, nové kontakty, odreagování, změnu místa a rádi za sebou vidíte výsledky ve formě titulů či vzdělávání překážek, je pro vás vhodná varianta "klasických" jazykových kurzů či studium na jazykové škole, která má akreditovaný studijní plán. Jedním z kritérií výběru je jistě místo výuky, ale dbejte i na pověst jazykové školy, dobu jejího vzniku, počet studentů ve třídě a odbornost a složení vyučujících a absolventů. Vyberete si stejně nakonec podle oboru studia, který vás zajímá či živí. Přidanou hodnotou je ale vždy spolupráce (či partnerství) s jinými evropskými či americkými univerzitami. Můžete pak získat i dvojí diplom v programech, které jsou akreditované českým Ministerstvem školství. Protože jinak se člověku studuje v pokročilém věku, můžete navázat i zajímavé partnerské a obchodní vztahy s českými i zahraničními firmami, protože studenti mívají příležitost navštěvovat semináře, v nichž přednášejí zástupci významných firem. Další odborné zkušenosti můžete získat na stážích a praxích, které jazykové školy zajišťují. Moderní (nejen technické) vybavení školy, Wi-Fi pokrytí či interaktivní internetové stránky a databáze jsou již naprostou samozřejmostí.

MBA - MAGISTR V OBCHODNÍ ADMINISTRATIVĚ

Některé jazykové vysoké školy nabízí možnost ukončení postgraduálního studijního programu formou získání titulu MBA, což je anglická zkratka pro titul Master of Business Administration, který se dá přeložit jako titul magistra v obchodní administrativě. Titul MBA, který se uvádí za jménem, se realizuje většinou formou dálkového studia, protože studenti při studiu pracují či plní dál své funkce a povinnosti. Motivem získání titulu je fakt, že jeho nositelé mají větší šanci získat lepší práci a vyšší platové ohodnocení. Při výběru školy, kde studovat MBA program a získat tak v zahraničí tolik uznávaný titul MBA, je nutné hledět na kvalitu výuky stejně jako na poměr mezi cenou a poskytnutým množstvím hodnotných informací. Vysoká škola UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE (dále jen UNYP) například nabízí možnost absolutní časové úspory, protože lze studovat MBA on-line. Je to flexibilní varianta pro ty, kteří jsou plně časově vytíženi i o víkendech. Z prostředí domova pak stačí základní technické vybavení a sebekázeň. UNYP nabízí MBA v oborech finance a bankovnictví, řízení lidských zdrojů, management informačních systémů, management, marketing, řízení projektů, horizont udržitelnosti, management turismu a flexibilní on-line program.

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Například MBA program finance a bankovnictví celoživotního vzdělávání či program řízení lidských zdrojů trvá 19 měsíců a můžete studovat o víkendech (jednou za 14 dní) a zaměřit se na organizační chování a manažerské vedení, marketingový management, finanční účetnictví, manažerské účetnictví, provozní management, právní a etické aspekty rozhodování, Informační systémy pro manažery, vyjednávání a řešení konfliktů či praktické finanční řízení. Zaměstnanci každé firmy jsou klíčovým prvkem a hodnotou. Je nezpochybnitelné, že pokud se rozhodnou opustit vaši firmu všichni zaměstnanci současně, podaří se jim ji natolik znehodnotit, že se to může fatálně projevit například v prodejní ceně v případě prodeje podniku. Protože zákoník práce stále chrání slabší stranu a v případě fluktuace zaměstnanců tak vznikají zaměstnavateli nemalé náklady, personalistika a řízení lidských zdrojů se stává naprosto základní potřebou každé fungující firmy.

DOKTORSKÁ AKADEMICKÁ HODNOST

Titul MBA není jediný, který můžete studiem na vysoké škole s mezinárodní účastí či zahraniční vysoké škole získat. Další možností je titul Ph.D. - doktorská akademická hodnost. Studium, které vás čeká před jeho získáním, se velmi podobá tradičnímu doktorandskému studiu. Studium obvykle trvá nejméně tři roky a jeho nejpodstatnější součástí je to, že má student povinnost vydat během studia tři publikace. Ty musí souviset s tematikou diplomové práce a s jeho specializací, a měly by přinášet nové poznatky v tomto předmětu. Titul Ph.D. se uděluje čistě na základě těchto tří publikovaných prací, a jako takový tedy oceňuje spíše už probíhající aktivity a nutně nevyžaduje rozsáhlejší přídavnou práci. Ať už se zaměříte na téma podnikání, umění či jinou probádanou oblast a budete publikovat nadto i v odborných časopisech, budete muset předložit diplomovou práci v anglickém jazyce, obsahující novou filozofii, vhled a přínos, kterou budete muset obhájit navíc před komisí. Program Ph.D. je tedy vhodný pro uchazeče, kteří mají dobré studijní výsledky, a jsou motivováni k dosažení vyšší úrovně svého vzdělání, mají několik let praxe ve firmách, jež pracují s výsledky výzkumu, a budou pokračovat v práci v tomto oboru i během svého studia v programu Ph.D. , nebo kteří pracují na svém vlastním výzkumu či projektu, nemohou věnovat částečný úvazek tradičnímu doktorandskému studiu, mají možnost využívat potřebné vybavení a odbornost mimo školu, v rámci spolupracujících akademických institucí, dovedou využívat své znalosti získané cestou inovací na vědeckém základě a aspirují na udělení nejvyšší akademické odbornosti za úsilí vynaložené v určitém oboru podnikání. Výhodou absolvování takového studia je prohloubení svých znalostí, získání akademické hodnosti, která je ve světě známá a ceněná. Vaše publikace se tak dostanou širšímu okruhu čtenářů a stanete se odborníkem na danou problematiku. UNYP v rámci svého programu od studenta vyžaduje, aby dvakrát nebo třikrát navštívil Bolton University, a to nejméně jednou na začátku a jednou na konci programu, kde je nutné odpovědět na otázky, které mu v souvislosti s jeho diplomovou prací položí tamní pětičlenná komise. Tři členové této komise jsou zástupci Bolton University a další dva členové jsou externí spolupracovníci.

MASTER OF LAWS

Kdo se chce specializovat vyloženě a čistě na právo, pro toho je vhodný program LLM (Master of Laws). V Praze je možné studovat toto magisterské studium oboru Mezinárodní a obchodní právo například ve spolupráci s University of Greenwich ve Spojeném království. Program LLM vyhovuje potřebám široké škály uchazečů, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní v oboru práva (včetně právníků z praxe, akademiků, vládních úředníků a poradců). Je vhodný i pro vrcholové manažery tuzemských i zahraničních společností, ředitele firem, pracovníky veřejné správy a ty, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem. Podmínkou studia je tedy ukončené vysokoškolské právnické vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání neprávního zaměření s praxí v právní oblasti (za výjimečných okolností postačuje pětiletá manažerská praxe v právní oblasti) a po absolvování programu byste měli být schopni rozumět právním principům veřejného mezinárodního a firemního práva a rozumět principům ve zvolené oblasti studia.

 

Adéla Čermáková Vlčková
šéfredaktorka

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama