reklama
reklama
27. 5. 2009 | poslední aktualizace: 27. 5. 2009  09:42

Snížené garantované mzdy bez souhlasu obou stran

Mohu mít na vás dotaz ohledně výše mzdy při uvedení částky hrubé mzdy do pracovní smlouvy? Co se mi stalo: Dne 01.09.2008 jsem uzavřel pracovní smlouvu mezi mnou a firmou pana XY s nástupem do pracovního poměru 02.09.2008 na pozici obchodní zástupce. Smlouva je na dobu určitou s tím, že konec je sjednán na 31.08.2009. Dle této smlouvy se společnost pana XY zavazuje v kapitole II. bodu 1. odstavce a) k (cituji): "odměna za jím vykonanou práci (mzda), resp. její výše je stanovena dohodou smluvních stran ve výši minimálně 28.000,- Kč hrubá mzda/kalendářní měsíc". Dále je ve smlouvě ujednáno v kapitole III. budu 4. odstavce a): "platit zaměstnanci za jím vykonanou práci mzdu ve sjednané výši". Při výplatě odměny za kalendářní měsíc duben 2009 byly porušeny výše zmíněné body tím, že výše hrubé mzdy byla snížena na 18.000,- Kč v rozporu s ustanovením pracovní smlouvy. Pan XY se ohání finanční krizí, že na to zkrátka jeho firma nemá. Můj dotaz tedy zní, jak mám postupovat při vymáhání dlužné mzdy?
JUDr. Marilla Kokešová, advokát, Mašek advokáti s.r.o.

Příslušná ustanovení pracovní smlouvy ohledně sjednané výše mzdy jsou závazná pro obě smluvní strany. Smlouva je dvoustranným právním úkonem, její změnu je tudíž možné provést vzájemnou dohodou obou smluvních stran písemným dodatkem k této smlouvě, jednostranná změna ze strany zaměstnavatele je neplatná.
Ve vašem případě máte tedy právo na vyplacení mzdy ve výši sjednané v pracovní smlouvě, tohoto nároku se můžete domáhat případně i cestou soudního řízení. Vedle tohoto nároku máte podle zákoníku práce možnost zrušit okamžitě svůj pracovní poměr k zaměstnavateli, a to tehdy, pokud vám zaměstnavatel nevyplatí příslušnou (zbývající) část mzdy za měsíc duben 2009 ani do 15 dnů po uplynutí následujícího měsíce, tj. do 15.6. 2009. Z tohoto důvodu můžete zrušit svůj pracovní poměr k zaměstnavateli pouze do 2 měsíců ode dne, kdy jste se o tomto důvodu dozvěděl. V případě okamžitého zrušení pracovního poměru z uvedeného důvodu vám přísluší odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.
S případným uplatněním vašich nároků proti zaměstnavateli cestou soudního řízení vám doporučuji obrátit se na advokáta.

reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama