reklama
reklama
23. 4. 2009 | poslední aktualizace: 23. 4. 2009  11:29

Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání v roce 2009

Zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) upravuje rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a současně umožňuje úřadům práce zabezpečit rekvalifikaci i pro zájemce o zaměstnání, pokud jsou např. ohroženi ztrátou zaměstnání, aniž by byli vedeni v evidenci úřadu práce.

Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, pak stanoví, jakými formami vzdělávání se rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání uskutečňuje a jaké náklady spojené s rekvalifikací a v jakém rozsahu může úřad práce uhradit uchazeči o zaměstnání, který jím byl vyslán na rekvalifikaci.

Co je to rekvalifikace?

Rekvalifikace je forma vzdělávání, která umožňuje uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání zvýšit si své uplatnění na trhu práce, a zabezpečit si tak do budoucna svoji zaměstnatelnost.

Jaké jsou formy rekvalifikace?

Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání se uskutečňuje formou vzdělávání ve vzdělávacích programech dalšího profesního vzdělávání, ve speciálních programech k získání konkrétní pracovní dovednosti, ve vzdělávacích aktivitách v rámci mezinárodních programů, ve vzdělávacích programech určených pro uchazeče o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, ve školních vzdělávacích programech pro střední vzdělávání v rámci soustavy oboru vzdělání a v jiných vzdělávacích aktivitách, které směřují k získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace. Tyto vzdělávací programy a aktivity lze vzájemně kombinovat.

Subjekty oprávněné provádět rekvalifikaci

Od 1. ledna 2009 zákon o zaměstnanosti výslovně stanoví, že rekvalifikaci může provádět pouze zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zákona o zaměstnanosti, zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, např. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení, a zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, například podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (dále jen „rekvalifikační zařízení“).

Úřady práce zabezpečují rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání na základě písemné dohody s výše uvedenými rekvalifikačními zařízeními, kterým mohou hradit náklady spojené s touto rekvalifikací.

Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Rekvalifikaci zajišťuje úřad práce příslušný podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání.

Podpora po celou dobu rekvalifikace

Nárok na podporu při rekvalifikaci má každý uchazeč o zaměstnání (nikoli zájemce o zaměstnání), který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Uchazeči o zaměstnání, který před zahájením rekvalifikace vykonával výdělečnou činnost, která není dobou důchodového pojištění, se od 1. ledna 2009 podpora při rekvalifikaci stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, kterého dosáhl v posledním zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, které jsou dobou důchodového pojištění.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci, a od 1. ledna 2009 představuje částku 14 912 Kč.

Náklady rekvalifikace hradí úřad práce

Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací.

Za náklady spojené s rekvalifikací se považují náklady hrazené uchazeči o zaměstnání (nikoli zájemci o zaměstnání), který byl úřadem práce vyslán na rekvalifikaci, a to v rozsahu prokázaných jízdních výdajů na cestu hromadnými dopravními prostředky z místa bydliště do místa konání rekvalifikace a zpět, pokud se rekvalifikace uskutečňuje mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání, včetně jízdních výdajů na cestu k přijímacímu řízení a na cestu na zahájení a ukončení rekvalifikace, prokázaných výdajů za ubytování po dobu rekvalifikace, která se koná mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání, maximálně však do výše 1 000 Kč na den, stravného ve dnech účasti na rekvalifikaci, která se koná mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání, a pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení, případně další pojištění spojené s rekvalifikací v zahraničí.

Dohoda o rekvalifikaci

Zákon o zaměstnanosti vymezuje taxativním způsobem obsahové náležitosti dohody o rekvalifikaci uzavírané mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání.

Dohoda o rekvalifikaci musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny identifikační údaje účastníků dohody, pracovní činnost, na kterou je rekvalifikace zabezpečována, způsob a doba rekvalifikace, místo jejího konání, podmínky poskytování příspěvku na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací, způsob ověření získaných znalostí a dovedností, závazek uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání uhradit náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, a druhy nákladů, které bude povinen úřadu práce uhradit, a ujednání o vypovězení dohody.

Porušení podmínek poskytnutí příspěvku na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací nebo porušení povinnosti jeho vrácení je porušením rozpočtové kázně.

Vážné důvody pro nedokončení rekvalifikace

Za vážné důvody pro nedokončení rekvalifikace se považují důvody uvedené v zákoně o zaměstnanosti. Jedná se o důvody rodinné spočívající v nezbytné osobní péči o dítě do věku 4 let, nezbytné osobní péči o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let, nezbytné osobní péči o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby, tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou, docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte a místě výkonu a povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, zdravotní a jiné vážné osobní důvody jako např. nástup do pracovního poměru nebo služebního poměru, pokud brání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, zahájení činnosti na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pokud její výkon brání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, zahájení soustavné přípravy na budoucí povolání, nástup k výkonu trestu odnětí svobody nebo nástup k výkonu ochranného opatření zabezpečovací detenci, přiznání plné invalidity, nástup do vazby, pokud její rozsah neumožňuje rekvalifikaci dokončit, popřípadě jiné zvlášť zřetele hodné osobní důvody, které úřad práce v rámci individuálního posouzení shledá vážnými.

Účastník rekvalifikace musí úřadu práce vážné důvody, které vedou k nedokončení rekvalifikace prokazatelně doložit. V případě, že účastník rekvalifikace nedokončí rekvalifikaci z výše uvedených vážných důvodů, není povinen úřadu práce uhradit náklady rekvalifikace (§ 2 vyhlášky č. 519/2004 Sb.) ani poskytnuté náklady spojené s rekvalifikací (§ 3 vyhlášky č. 519/2004 Sb.).

Nedokončení rekvalifikace bez vážných důvodů

Jedná se o případy, kdy účastník rekvalifikace bez vážných důvodů odmítne nastoupit na rekvalifikaci po uzavření dohody o rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které provádí rekvalifikaci, nepodrobí se závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností.

V případě, že účastník rekvalifikace nedokončí rekvalifikaci bez vážných důvodů, je povinen úřadu práce uhradit náklady rekvalifikace, které za něho byly uhrazeny úřadem práce. Tuto povinnost má i v tom případě, pokud odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

V případě, že účastníku rekvalifikace byl poskytnut příspěvek na úhradu nákladů spojených s rekvalifikací a nedokončí rekvalifikaci bez vážných důvodů, jde o porušení podmínek poskytnutí příspěvku a porušení rozpočtové kázně. V těchto případech úřad práce postoupí věc finančnímu úřadu k dalšímu řízení. To platí i v případě, že účastník rekvalifikace odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

Účastník rekvalifikace je dále povinen na základě závazku sjednaného v dohodě o rekvalifikaci vrátit úřadu práce příspěvek na úhradu nákladů spojených s rekvalifikací nebo jeho poměrnou část, pokud mu jeho zaviněním byl poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel. Nevrácení příspěvku nebo jeho poměrné části ve lhůtě a za podmínek sjednaných v dohodě o rekvalifikaci je porušením rozpočtové kázně. Úřad práce proto postoupí věc finančnímu úřadu k dalšímu řízení.

Možnosti dokončení rekvalifikace

V případě, že účastník rekvalifikace z vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci, úřad práce s ním projedná možnost jejího dokončení. Zpravidla se bude jednat o tyto možnosti:

- Účastník rekvalifikace – uchazeč o zaměstnání dokončí zbývající část rekvalifikace jako zájemce o zaměstnání.

Účastník rekvalifikace může požádat ode dne následujícího po ukončení jeho vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání a dokončit zahájenou rekvalifikaci v postavení zájemce o zaměstnání. Za tímto účelem úřad práce uzavře se zájemcem o zaměstnání novou dohodu o rekvalifikaci.

- Účastník rekvalifikace – uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání dokončí zbývající část rekvalifikace jako zaměstnanec zaměstnavatele.

Úřad práce projedná možnost dokončení rekvalifikace s účastníkem rekvalifikace a jeho zaměstnavatelem. V případě souhlasu zúčastněných stran bude rekvalifikace dokončena na základě dohod uzavřených podle § 110 zákona o zaměstnanosti (tj. dohody o rekvalifikaci zaměstnanců mezi úřadem práce a zaměstnavatelem, případně rekvalifikačním zařízením a dohody o rekvalifikaci zaměstnanců mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem).

- Účastník rekvalifikace – uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání dokončí zbývající část rekvalifikace v jiném rekvalifikačním kurzu.

Jde o případy, kdy účastník rekvalifikace (např. z důvodu nemoci nebo z důvodů vzniklých na straně rekvalifikačního zařízení) nemohl dokončit rekvalifikaci v kurzu, ve kterém ji zahájil. Úřad práce projedná s účastníkem rekvalifikace možnost dokončení rekvalifikace v jiném rekvalifikačním kurzu a na základě nové dohody o rekvalifikaci mu umožní dokončení její zbývající části.

Pro úplnost na závěr

Zákon o zaměstnanosti ukládá úřadu práce povinnost vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím takového uchazeče o zaměstnání, který bez vážného důvodu odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nepodrobí se závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností anebo – nově od 1. ledna 2009 – uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, jestliže odmítne nabídku úřadu práce na rekvalifikaci. Uchazeč o zaměstnání, který byl takto úřadem práce vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání, může být na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

Zdroj: MPSV

Autoři:
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama