reklama
reklama
18. 3. 2009 | poslední aktualizace: 18. 3. 2009  11:17

Projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“

Podpora podnikům čelícím současné hospodářské krizi pomocí prostředků Evropského sociálního fondu

V souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí a v souladu s vládními plány na její řešení v podmínkách České republiky přistoupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci programů Evropského sociálního fondu k vyhlášení mimořádných výzev a zahájení realizace nových projektů, zaměřených na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím prohlubování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Výzvy se týkají jednak tzv. grantových projektů, tzn. poskytování finančních prostředků formou dotačního řízení, a jednak tzv. individuálních projektů, které jsou řešeny z úrovně ministerstva práce a sociálních věcí a z úrovně úřadů práce. Zároveň byly operativně provedeny úpravy v různých částech dokumentace programů, aby bylo umožněno tyto projekty urychleně zahájit a nastavit v nich takové podmínky, které zajistí přístup co nejširšího spektra podniků k finančním prostředkům, a které umožní, aby tyto prostředky byly poskytovány co nejjednodušším, nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem. Jednou
z významných úprav v metodických dokumentech je změna v poskytování tzv. přímé podpory v projektech, a to konkrétně:

- navýšení limitu mzdových příspěvků poskytovaných osobám účastnícím se školení až na trojnásobek minimální mzdy,
- navýšení limitu mzdových příspěvků u všech zaměstnanců až do výše 100 % mzdových nákladů na pracovní místo

Jednotlivé výzvy a projekty jsou formulovány tak, aby se vzájemně doplňovaly a pokrývaly různé situace, v jakých se nacházejí zaměstnavatelé i zaměstnanci v současných nepříznivých hospodářských podmínkách, a aby byl také dán prostor pro různé formy řešení těchto situací. Všechny připravované aktivity směřují ke zmírnění dopadů ekonomické krize a udržení zaměstnanosti i v období poklesu výroby a odbytu. Realizované projekty přispějí k odbornému rozvoji zaměstnanců, zvýšení kvality vzdělávání a současně k udržitelnosti pracovních míst.

Pokud jde o konkrétní výzvy a projekty, které jsou v těchto dnech zahajovány a vyhlašovány, jedná se o dvě hlavní aktivity, které budou financovány z ESF v rámci prioritní osy na podporu adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů:

1. Globální grant – výzva „Školení je šance“ – jedná se o podporu formou grantových projektů, na které mohou zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty předkládat od 23. března 2009 projektové žádosti prostřednictvím webové aplikace Benefit (a zároveň je v listinné podobě odeslat na MPSV - Řídící orgán). Na tuto výzvu je vyčleněno celkem 1,8 mld. Kč a projekty bude možno předkládat průběžně až do konce roku 2009. Dílčí uzávěrky příjmu projektů budou každé tři týdny, první uzávěrka bude již 14. dubna 2009.

2. Individuální projekt „Vzdělávejte se!“ – jedná se o podporu formou poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na odborný rozvoj zaměstnanců, o který mohou zaměstnavatelé požádat na úřadech práce od 23. března 2009. Na tento projekt je vyčleněno celkem 1,5 mld. Kč a žádosti o zapojení do projektu budou moci zaměstnavatelé podávat až do 30. 6. 2011. Žádosti budou na úřadech práce posuzovány a schvalovány průběžně. Na financování budou využity v první fázi prostředky z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (tzn. program „starého období“, který má uznatelnost výdajů do 30. 6. 2009) a v druhé fázi z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

V obou výše uvedených aktivitách je možno získat finanční prostředky jak na školení zaměstnanců, tak i na náhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení, a to v určitých případech až do 100 % celkových nákladů;
při omezení z důvodu veřejné podpory v rozsahu od 60 % do 80 % u obecného vzdělávání, případně 25 % - 55 % u tzv. specifického vzdělávání1. Shodným rysem je také to, že u obou aktivit jsou oprávněnými žadateli zaměstnavatelé –
podnikatelské subjekty, jejich postavení je však vzájemně vymezeno, aby nedocházelo k souběžnému, případně duplicitnímu financování stejných aktivit či subjektů:

- v projektu „Vzdělávejte se!“ mohou u úřadu práce požádat o příspěvek ti zaměstnavatelé, kteří museli přistoupit k omezení výroby ve svých provozech a jejichž zaměstnancům náleží snížená náhrada mzdy podle § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, případně ti zaměstnavatelé, kterým počet jejich výrobních zakázek začíná vlivem celosvětové finanční
krize klesat, nechtějí však ještě aplikovat ustanovení § 209 ZP;

- ve výzvě „Školení je šance“ mohou na MPSV předložit projektovou žádost ti zaměstnavatelé, kteří v době podání projektové žádosti neaplikují ustanovení § 209 ZP a ani nepodali na úřadu práce žádost o příspěvek v rámci projektu „Vzdělávejte se!“.

Další konkrétní informace o zaměření výše uvedených aktivit jsou uvedeny v samostatných přílohách – detailních popisech a budou velmi podrobně rozepsány v pokynech pro předkládání žádostí, takže potenciální zájemci budou mít možnost se s nimi seznámit a zvážit, která forma – zda prostřednictvím žádosti na úřadu práce nebo prostřednictvím grantového projektu předloženého na MPSV - je pro ně odpovídající. Informace o zahajovaných aktivitách budou zveřejněny také na webových stránkách (www.mpsv.cz  a www.esfcr.cz ) a v tisku, aby k nim měli přístup všichni potenciální žadatelé, od 23. 3. 2009.

Zdroj: MPSV

Autoři:
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
reklama
reklama
reklama