reklama
reklama
10. 8. 2006 | poslední aktualizace: 10. 8. 2006  14:29

Spolupracujte s agenturami podporovaného zaměstnávání

Funkční model spolupráce mezi Úřadem práce Praha-východ a agenturou podporovaného zaměstnávání občanského sdružení FORMIKA

V regionech Středočeský kraj a hlavní město Praha v současné době působí 13 agentur podporovaného zaměstnávání. Pracovníci těchto agentur řadu let úspěšně pomáhají lidem "obtížně umístitelným na trh práce" se získáním a udržením vhodného pracovního uplatnění. Touto činností se současně podílejí na naplňování účelu služeb zaměstnanosti a z tohoto důvodu spolupracují s úřady práce, kde jsou uživatelé služeb podporovaného zaměstnávání evidováni jako zájemci nebo uchazeči o práci.

Snahou pracovníků agentur podporovaného zaměstnávání je spolupracovat s pracovníky úřadů práce tak, aby

  • klienti agentury v evidenci úřadu práce nebyli demotivováni duplicitními nebo vzájemně si odporujícími si nároky obou stran a aby poskytování služeb zaměstnanosti vedlo k tomu, že tito lidé v co nejkratší době získají vhodné stabilní pracovní uplatnění,
  • pro náročnou práci pracovníků úřadu práce byly služby podporovaného zaměstnávání přínosem a pomocí a aby tito pracovníci nebyli zbytečně zatěžováni potřebami pracovníků agentury podporovaného zaměstnávání,
  • pracovní konzultanti v podporovaném zaměstnávání mohli poskytovat svým klientům kvalitní a účinné služby a k tomu aby účelně využívali možností úřadu práce.

Společným záměrem pracovníků Úřadu práce Praha - východ a občanského sdružení FORMIKA bylo dojednat a ověřit takové postupy, které by nadále umožnily funkční spolupráci s důrazem na zájmy klientů v evidenci úřadu práce. Projekt "Podporované zaměstnávání v regionu Středočeský kraj" byl finančně podpořen z programu Phare 2003 RLZ.

Co je podporované zaměstnávání?
Podporované zaměstnávání je program, který pomáhá lidem znevýhodněným na trhu práce získat a udržet si práci na běžném pracovišti, tedy mezi lidmi bez postižení, na základě pracovněprávního vztahu, za odpovídající mzdu. Specifickým záměrem tohoto programu je podpořit je v jejich snaze pracovat za stejných podmínek jako lidé bez postižení a začlenit se tak do většinové společnosti.
Současně účastník tohoto programu získá a rozvine takové dovednosti, které jsou potřebné k získání a udržení si vhodného stabilního pracovního uplatnění.
Program podporovaného zaměstnávání trvá 2 roky (v odůvodněných případech i déle) a jeho součástí je individuální i skupinová forma podpory. Jeho cílem je získání vhodného pracovního místa, které je natolik stabilní, že na něm účastník programu ani zaměstnavatel již nepotřebují další pomoc ze strany agentury podporovaného zaměstnávání.
Program podporovaného zaměstnávání odpovídá procesu pracovní rehabilitace uvedenému v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 a je tedy možno financovat jej ze zdrojů služeb zaměstnanosti.

Co je agentura podporovaného zaměstnávání?
Agentury podporovaného zaměstnávání jsou v současné době organizačními jednotkami nestátních neziskových organizací. V České republice poskytují své služby již od roku 1995. V současné době pracují ve všech krajích České republiky. Agentury podporovaného zaměstnávání jsou ve většině případů členy celostátní zastřešující organizace, jíž je Česká unie pro podporované zaměstnávání. Ta je členem Evropské unie podporovaného zaměstnávání (EUSE). Pracovníci agentur poskytují služby dle aktuální metodiky podporovaného zaměstnávání a kvalitu jejich práce zabezpečují standardy kvality podporovaného zaměstnávání. Pracovníci agentur jsou pro svou práci odborně připraveni a toto vzdělání si průběžně doplňují v kurzech a seminářích České unie pro podporované zaměstnávání. Metody práce jsou inovovány na základě odborných diskusí a přednášek na pravidelných kolokviích a konferencích.

Komu podporované zaměstnávání pomáhá?
Podporované zaměstnávání je určeno lidem, kteří jsou na trhu práce znevýhodnění nízkou úrovní dovedností nezbytných pro to, aby pracovní místo získali a také si jej udrželi.
Zpravidla se jedná o osoby se zdravotním postižením, o lidi, kteří dlouhodobě žili v institucionálních zařízeních (například v dětských domovech), o osoby po výkonu trestu, bez domova. Těmto lidem nepostačují k zajištění pracovního uplatnění běžné služby úřadu práce.

Model spolupráce
Na agenturu podporovaného zaměstnávání (dále PZ) se obracejí s žádostí o pomoc při vyhledání vhodného pracovního místa lidé, kteří jsou v evidenci úřadu práce, i ti, kteří se z nejrůznějších důvodů dosud s žádostí o evidenci na úřad práce neobrátili. Často je to právě úřad práce, kde žadatel o službu získá na agenturu PZ kontakt. Zprostředkovatelka pak očekává informaci o tom, zda žadatel účast v programu zahájil. Pracovník agentury - pracovní konzultant v podporovaném zaměstnávání - na první konzultaci s žadatelem proto zjišťuje, zda je v evidenci úřadu práce či nikoli. V kladném případě jej požádá o kontakt na zprostředkovatelku a té telefonicky poskytne informaci, že klient o služby PZ požádal, zda byl zařazen do programu, či zda se klient programu nezúčastní a z jakých důvodů. Pokud žadatel v evidenci úřadu práce zatím není, seznámí ho s výhodami evidence a popíše, jak evidence probíhá, jaké povinnosti má evidovaný zájemce a uchazeč, doporučí mu evidovat se na úřadu práce a případně mu poskytne pomoc (například doprovod, asistenci při jednání).

Při zahájení účasti v programu pracovní konzultant zjišťuje při předem dojednané osobní návštěvě, které služby, na základě jakých kritérií a za jakých podmínek úřad práce poskytuje.
Dále osobně navštíví zprostředkovatelku účastníka programu a dojedná s ní konkrétní způsob spolupráce (například optimální způsob vyhledávání pracovního místa, frekvenci návštěv účastníka programu na úřadu práce, způsob spolupráce při sestavování individuálního plánu poskytování služeb PZ účastníkovi programu, způsob předávání informací mezi pracovníkem úřadu práce a agenturou PZ, termíny osobních návštěv pracovního konzultanta na úřadu práce apod.).
Pracovní konzultant navštíví pracovníka z oddělení trhu práce (z oddělení spolupráce se zaměstnavateli). Tento pracovník mu poskytuje informace o specifických možnostech daného regionu (například o zaměstnavatelích, kteří neplní povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením přímým plněním) a umožňuje mu zúčastnit se setkání se zaměstnavateli pořádaných úřadem práce.

V průběhu služby pracovní konzultant spolupracuje s klientem a se zprostředkovatelkou na navrhování vhodných služeb (například nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti), pokud budou tyto služby dojednány, začlení je do individuálního plánu poskytování služeb PZ. 4x ročně bude při osobních návštěvách informovat zprostředkovatele o plánu poskytování služeb PZ (1x za 3 měsíce), jednání se zúčastní také účastník programu PZ.
Zprostředkovatel spolupracuje s účastníkem programu a pracovním konzultantem s ohledem na udržení motivace účastníka programu (například agentura PZ hledá účastníkovi programu vhodné pracovní místo na běžném pracovišti mezi lidmi bez postižení a úřad práce by doporučil práci v chráněné dílně), tedy tak, aby klient nebyl zatěžován duplicitou nebo zbytečným absolvováním aktivit (například klient dochází na úřad práce jen v nezbytně nutných případech, protože každý týden dochází do agentury, nenavštěvuje zaměstnavatele na základě "doporučenek", protože si s podporou pracovního konzultanta hledá pracovní místo na základě individuálního plánu).

V případě, že účastník zahájí, přeruší či ukončí účast v programu PZ, případně s ním nebude uzavřena dohoda o poskytování služeb PZ, bude o tom telefonicky nebo osobně informovat zprostředkovatele z ÚP a vysvětlí jí důvody této skutečnosti. Před ukončením spolupráce klienta s ÚP osobně navštíví s klientem jeho zprostředkovatele a společně zhodnotí průběh spolupráce.

Další spolupráci mezi agenturou podporovaného zaměstnávání a úřadem práce koordinuje pověřený pracovník oddělení poradenství úřadu práce. Ten je také kontaktním pracovníkem pro spolupráci pracovníků občanského sdružení FORMIKA s ÚP Praha-východ a v případě potřeby zprostředkuje kontakt mezi pracovníky ÚP a pracovníky občanského sdružení FORMIKA.
Pokud tento pracovník v rámci poradenských služeb usoudí, že program podporovaného zaměstnávání by byl pro zájemce či uchazeče o práci vhodným nástrojem k získání a udržení si vhodného pracovního uplatnění, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu mu zprostředkuje kontakt s pracovním konzultantem agentury podporovaného zaměstnávání občanského sdružení FORMIKA.

Jedenkrát ročně pořádá agentura podporovaného zaměstnávání speciální kurz pro uchazeče o práci, kteří jsou v evidenci úřadu práce "Vytipování potenciálních uživatelů služeb podporovaného zaměstnávání". Účelem tohoto kurzu je vytipovat ty uchazeče o práci, pro něž bude podporované zaměstnávání účinnou službou. V průběhu 5 setkání se skupinou 12 uchazečů, které doporučili zprostředkovatelé ve spolupráci s pracovníkem poradenství, tito lidé lépe porozumějí vlastní obtížné situaci, získají představu o službách, které jim v jejich situaci mohou pomoci, detailně se seznámí s programem podporovaného zaměstnávání, rozšíří své dovednosti potřebné k získání práce a obdrží zprávu o svých silných a slabých stránkách ve vztahu k vyhledávání vhodného pracovního místa. Současně pracovníci agentury podporovaného zaměstnávání získají dostatek podkladů k posouzení, zda je uchazeč pro hledání práce a pro účast v podporovaném zaměstnávání dostatečně motivován, zda mu okolnosti nebrání program úspěšně absolvovat a zda takové služby vůbec potřebuje. Z 9 úspěšných absolventů kurzu pořádaného pro uchazeče z evidence Úřadu práce Praha - východ bylo do programu Podporované zaměstnávání FORMIKA přijato 6 uchazečů. O průběhu a výsledcích kurzu byl každý zprostředkovatel úřadu práce informován prostřednictvím krátké písemné zprávy a při osobním setkání.
O termínu kurzu informuje ředitel agentury podporovaného zaměstnávání občanského sdružení FORMIKA pracovníka oddělení úřadu práce.

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné občanské sdružení FORMIKA a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie.Autoři:
Přečtěte si více
reklama
reklama

Zjednodušené vyhledávání pracovních pozic

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC
reklama
Nejčtenější články  
Newsletter  
reklama
reklama
reklama